ქართული English

სასარგებლო ბმულები

საქართველოს პრეზიდენტი

» http://nsc.gov.ge
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო
» http://www.csb.gov.ge
საჯარო სამსახურის ბიურო

სამინისტროები

» http://www.government.gov.ge
საქართველოს მთავრობა
» http://www.eu-nato.gov.ge
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
» http://www.smr.gov.ge
რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
» http://www.diaspora.gov.ge
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
» http://www.mes.gov.ge
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
» http://moe.gov.ge
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
» http://www.economy.ge
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
» http://www.minenergy.gov.ge
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
» http://www.mod.gov.ge
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
» http://www.justice.gov.ge
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
» http://www.mcs.gov.ge
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
» http://www.mra.gov.ge
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
» http://www.mfa.gov.ge
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
» http://www.police.ge
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
» http://www.maf.ge
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
» http://www.mof.ge
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
» http://www.moh.gov.ge
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
» http://www.mcla.gov.ge
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო
» http://www.mrdi.gov.ge
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
» http://msy.gov.ge
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

საერთაშორისო ორგანიზაციები

» http://www.europarl.europa.eu
ევროპარლამენტი

»http://conservativeeurope.com

კონსერვატორები ევროპარლამენტში
» http://ec.europa.eu
ევროკომისია
» http://curia.europa.eu
ევროსასამართლო
» http://www.un.org
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია
» http://www.undp.org.ge
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენლობა საქართველოში
» http://georgia.usaid.gov
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) საქართველოში
» http://ec.europa.eu
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა
» http://www.nato.int
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO)
» http://www.nato-pa.int
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (NATO) საპარლამენტო ასამბლეა
» http://www.natoinfo.ge
საინფორმაციო ცენტრი NATO-ს შესახებ
» http://whc.unesco.org
გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (UNESCO)
» http://www.worldbank.org
მსოფლიო ბანკი
» http://www.imf.org
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
» http://www.imf.ge
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში
» http://www.ebrd.com
ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი
» http://www.eib.org
ევროპის საინვესტიციო ბანკი
» http://www.ecb.int
ევროპის ცენტრალური ბანკი
» http://www.iadb.org
ინტერამერიკული განვითარების ბანკი
» http://www.ifc.org
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია
» http://www.asiandevbank.org
აზიის განვითარების ბანკი
» http://www.bis.org
საერთაშორისო საანგარიშსწორებო ბანკი
» http://www.efta.int
ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია
» http://epp.eurostat.ec.europa.eu
ევროპის სტატისტიკის სამსახური (EUROSTAT)
» http://portal.coe.ge
ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო საქართველოში
» http://ec.europa.eu
ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში
» http://www.worldbank.org.ge
მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა საქართველოში
» http://www.mcg.org
ფონდი ათასწლეულის გამოწვევა
» http://www.wto.org
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია